Tehnički poslovi održavanja zgrade

 

Prilikom preuzimanja brige o vašoj zgradi detaljno pregledamo instalacije, pravimo plan prioriteta otklanjanja zatečenih problema. Dogovaramo se koje je radove neophodno i hitno izvesti.

Tekuće i investiciono održavanje, kao i hitne intervencije, regulisane su Novim zakonom, koji nalaže izdvajanje novca za tekući I investicioni fond, na mesečnom nivou, tako da  stanari unapred “štede” za takve i slične intervencije.

 

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:

 

 • Čišćenje zajedničkih prostorija
 • Čišćenje trotoara oko zgrade
 • Deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija
 • Čišćenje oluka i ravnih krovova
 • Održavanje lifta
 • Održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
 • Održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
 • Održavanje interfona
 • Održavanje video-nadzora
 • Održavanje zelenila
 • Održavanje zgrade obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade i druge radove koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.
 • Najčešći problemi su - zamena sijalica, popravka interfona, uređaja, brava, ulaznih vrata, zamena polomljenih prekidača, nizak nivo higijene, problemi koji nastaju neadekvatnom upotrebom lifta, kao i svi uočljivi sitni problemi u zgradi. 

 

 Investiciono održavanje zgrade obuhvata popravku ili zamenu:

 

 • Krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade
 • Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođa i terasa)
 • Lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima), kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole u skladu sa pozitivnim propisima o liftovima
 • Oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštita od prodora vode;. Horizontalne i vertikalne hidroizolacije
 • Vodovodne i kanalizacione mreže, od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta, do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.)
 • Ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade.
 • Elektroinstalacija zgrade do strujnog ormana
 • Instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplovodnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pranjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena gasnih instalacija
 • Pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne)
 • Hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama
 • Dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim delovima zgrade
 • Kanala za smeće u zgradi
 • Dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade
 • Drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade
 • Oštećenih ili dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vlage
 • Instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi
 • Gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi
 • Hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi
 • Instalacija i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi

 

Hitne intervencije

 

Hitne intervencije su poslovi koji se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti i sigurnosti i podrazumeva sledeće:

 • Pomaganje licima iz zaglavljenog lifta i njegovo ponovno puštanje u pogon
 • Uklanjanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade, kao i delova krovne pokrivke za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine
 • Popravke i zamena dela krovnog pokrivača u cilju zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode u zgradu
 • Skidanje i popravka oštećenih delova zgrade, koji su sastavni deo balkona, lođe, kao i stepenišne konstrukcije, za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine
 • Popravka i zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi, kako zajedničkih instalacija, tako i cevi u posebnim delovima zgrade, kada vlasnik posebnog dela nije u njemu ili je nadostupan, na zakonom propisan način, ukoliko dođe do prskanja i ugrožavanja zajedničke i posebne imovine članova Stambene zajednice
 • Popravka ili zamena hidrofora, kada zbog njegovog kvara zgrada ostane bez vode
 • Odgušenje zajedničkih kanalizacionih cevi ili cevi u posebnom delu, ukoliko vlasnik posebnog dela nije u njemu ili je nedostupan , na zakonom propisan način, ukoliko dođe do prskanja i ugrožavanja zajedničke i posebne imovine članova Stambene zajednice
 • Izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi
 • Otklanjanje uzroka nestanka struje, zbog nastalog kvara na zajedničkoj elektroinstalaciji u zgradi
 • Popravke ili zamene cevne mreže grejnih tela i delova toplovodnih i plinskih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema
 • Otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu uzrokovati požar u zgradi