Propisi, zakoni, uredbe...

 

 

 

ZAKONI

 

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o državnom premeru i katastru 

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa 

Zakon o žaštiti od požara

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o privrednim društvima

Zakon o udruženjima

Zakon o računovodsvu

Zakon o platnom prometu

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, pred...

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o vanrednim situacijama

 

 

 

UREDBE

 

Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

 

 

 

ODLUKE

 

Odluka o komunalnom redu na teritoriji grada Beograda

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama grada Beograda 

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa 

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode

Odluka o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja registra profesionalnih upravnika

 

 

 

 

PRAVILNICI

 

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja

Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata 

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, proojektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama

Pravilnik o klasifikaciji objekata

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

Pravilnik o bezbednosti liftova

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa u miru