Šta je to što radi upravnik zgrade?

 

Kako je novim Zakonom predviđena obaveza registracije stambenih zajednica u Registar stambenih zajednica, upravnik je dužan da obavi sve potrebne radnje u vezi sa registracijom. Sem toga, dužan je da vodi evidenciju svih posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade, kao i evidenciju svih vlasnika i zakupaca. On zastupa i predstavlja zgradu i preduzima sve potrebne pravne radnje u njeno ime.

Dalje, posao upravnika je da upravlja i raspolaže sredstvima sa tekućeg računa zgrade isključivo na osnovu odluke stambene zajednice kojoj odgovara za svoj rad. Ono što profesionalni upravnik najčešće radi, a što je svima i najprimetnije, je organizacija radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu oko zgrade, kao i rešavanje hitnih intervencija.

Profesionalni upravnik prima prijave o kvarovima ili drugim problemima (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakog dana u nedelјi u periodu od 00-24 časa. Na osnovu primlјene prijave upravnik obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu zajedno sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i druge podatke ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, o licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), u slučaju potrebe, obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama.

Takođe, upravik predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta, kao i potrebne radove na njima, a na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica i/ili firmi koje se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta. 

 

Organizacija

 

Ono što je važno još jednom istaći jeste da upravnik nije lice koje vrši lično popravke i druge radove u zajedničkim, kao ni u samostalnim delovima stambene zajednice (posebno ne u samim stanovima). Dakle, važno je znati da upravnik NIJE DOMAR, već samo lice koje ORGANIZUJE poslove i aktivnosti u stambenoj zajednici.